PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in madde 9 ve 10 Ek-II 2.8 Maddesine göre ‘Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.’ denilmektedir.

94/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, mevzuatımıza ‘Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik’ olarak aktarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre korumalı aletlerin ve iş güvenliği tedbirlerinin tarifi yapılmaktadır, ancak bu yönetmeliklerdeki tedbirlerin uygulanabilmesi için de önce patlayıcı ortam sınıflaması yapılmış olması gerekmektedir.

99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise ülkemizde ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ olarak yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre Bölge’lerine (zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisteki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlenmesi işverene bırakılmalıdır.

Eğitiminde, yasal mevzuat, patlamadan korunma dokümanı taslağı ve örnekleri ile patlamadan korunma dokümanı hazırlamayı öğreneceksiniz.

 

 

KİMLER KATILABİLİR

İş güvenliği uzmanları,

Kimyagerler

Kimya mühendisleri

Diğer mühendisler,

İş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyenler, Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar patlamadan korunma eğitimi almalıdır.

 

 

KURS İÇERİĞİ

 

 • Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı
 • Katı Sıvı ve Gazların Yanma, Parlama ve Patlama Davranışları
 • Patlamaların Mekanizması ve Dinamiği
 • Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LEL ve UEL, Molekül Ağırlığı, Özgül Ağırlık
 • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölgelerin (Zone) Belirlenmesi
 • Zone Hesaplamaları
 • Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma
 • Yanıcı Madde Kullanmamak
 • İnertleştirme (Azot, Karbondioksit vb. ekleme)
 • Seyreltme
 • Havalandırma (Havalandırma Hesapları)
 • Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası
 • Zone 0, Zone 1, Zone 2
 • Zone 20, Zone 21, Zone 22
 • Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü
 • Kategori 1,2,3 Eksproof Ekipman Kullanımı
 • Statik Elektrik Önlemleri ve KKD
 • Mekanik Kıvılcımlar
 • Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri
 • Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması
 • Basınca Dayanıklı Yapı
 • Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri
 • Patlama Kapakları ve Diskleri
 • Domino Etkisinin Önlenmesi
 • Acil durum planlarının yasaların güvenilirlik çerçevesinde ele alınması
 • Acil durum planı ile sistemin bir bütün hale getirilmesi
 • Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması
 • Bilinen Risk Değerlendirmesi Yöntemleri ve Seçimi
 • Uygun Risk Değerlendirmesi Yönteminin Seçimi
 • Seçilmiş Olan Yöntemin Patlayıcı Atmosfer Risk Değerlendirmesinde Uygulanması
 • Saha Çalışmalarından Örnek Uygulamaların Paylaşımı
 • Örnek Yapılmış Patlamadan Korunma Dokümanları Üzerinde Çalışma
 • Dokümanın incelenmesi
 • Soru Cevap
 • Workshop

 

 

EĞİTİM SÜRESİ

2 gün (16 saat)

 

 

 

KURSUN AMACI

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” bu alanda faaliyet gerçekleştiren kuruluşlara önemli yükümlülükler getirmektedir. Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.

 

KURSUN İÇERİĞİ

 • Temel Bilgilendirme
 • Büyük Kazaları Önleme Politikası ve  Sistemi
 • Unsur A: Organizasyon ve Personel
 • Unsur B: Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Unsur C: İletişim Kontrolü
 1. Gün
 • Unsur G: Denetleme ve İnceleme
 • Unsur F: Performansın İzlenmesi
 • Unsur E: Acil Durumlar için Planlama
 • Risk Matrisi
 • Unsur D: Değişimin Yönetimi
 • Gün
 • Dış Güvenlik: QRA ve Arazi Kullanımı Planlama
 • Domino Etkisi
 • Senaryo Uygulamaları
 • Denetim ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Güvenlik Raporu
 • Acil Durum Planları